Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Η Εταιρεία μας έχει προβεί σε αγορά μηχανημάτων και καλουπιών σκάφους στο πλαίσιο χρηματοδότησης ευρωπαϊκού ταμείου θάλασσας και αλιείας.
Μέτρο 8.3.3 LA141-0469848 LEADER.

Skip to content